Có 1 kết quả:

yàn dìng

1/1

yàn dìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to test and determine
(2) to examine
(3) to assay