Có 1 kết quả:

yàn fāng

1/1

yàn fāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a tried and tested medical prescription