Có 1 kết quả:

yàn zī

1/1

yàn zī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) capital verification
(2) certification of registered capital