Có 1 kết quả:

jīng gōng zhī niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. a bird startled by the mere twang of a bow (idiom)
(2) fig. sb who frightens easily, due to past experiences