Có 1 kết quả:

jīng xīn dǎn chàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) frightening
(2) frightened (idiom)