Có 1 kết quả:

jīng tì

1/1

jīng tì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be alarmed
(2) to be alert

Một số bài thơ có sử dụng