Có 1 kết quả:

jīng yàn

1/1

jīng yàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stunning
(2) breathtaking