Có 1 kết quả:

zhòu jiàng

1/1

zhòu jiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fall rapidly
(2) to plummet