Có 1 kết quả:

lǘ yǒu

1/1

lǘ yǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) backpacker
(2) travel buddy