Có 1 kết quả:

lǘ chún bù duì mǎ zuǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. a donkey's lips do not match a horse's mouth (idiom)
(2) fig. beside the point
(3) incongruous