Có 1 kết quả:

lí huáng pìn mǔ ㄌㄧˊ ㄏㄨㄤˊ ㄆㄧㄣˋ ㄇㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a black stallion or possibly a yellow mare (idiom); don't judge by outward appearance