Có 2 kết quả:

Âm Pinyin: ,
Tổng nét: 3
Bộ: mǎ 馬 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: フフ一
Thương Hiệt: NVSM (弓女尸一)
Unicode: U+9A6C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt:
Âm Nôm:
Âm Quảng Đông: maa5

Tự hình 2

Dị thể 5

1/2

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) surname Ma
(2) abbr. for Malaysia 馬來西亞|马来西亚[Ma3 lai2 xi1 ya4]

Từ ghép 209

Ā sī dùn · Mǎ dīng 阿斯顿马丁Āī lóng · Mǎ sī kè 埃隆马斯克Bào bó · Mǎ lì 鲍勃马利Běi Mǎ lǐ yà nà 北马里亚纳Běi Mǎ lǐ yà nà Qún dǎo 北马里亚纳群岛Huáng jiā Mǎ dé lǐ 皇家马德里Huáng Mǎ 皇马jiàn Mǎ kè sī 见马克思Kǎ ěr · Mǎ kè sī 卡尔马克思Lì Mǎ dòu 利马窦Mǎ ān shān 马鞍山Mǎ ān shān shì 马鞍山市Mǎ biān 马边Mǎ biān xiàn 马边县Mǎ biān Yí zú Zì zhì xiàn 马边彝族自治县Mǎ bó lè 马伯乐Mǎ bù duō 马布多Mǎ cǎo kuǎng 马草夼Mǎ cǎo kuǎng cūn 马草夼村Mǎ Chāo 马超Mǎ cūn 马村Mǎ cūn qū 马村区Mǎ dá jiā sī jiā 马达加斯加Mǎ dá jiā sī jiā Dǎo 马达加斯加岛Mǎ dà 马大Mǎ dàn 马但Mǎ dé lā Qún dǎo 马德拉群岛Mǎ dé lā sī 马德拉斯Mǎ dé lǐ 马德里Mǎ dé wàng 马德望Mǎ dīng 马丁Mǎ dīng · Lù dé 马丁路德Mǎ dīng · Lù dé · Jīn 马丁路德金Mǎ dīng lú 马丁炉Mǎ ēn Dǎo 马恩岛Mǎ Ēn Liè Sī 马恩列斯Mǎ ěr bèi kè 马尔贝克Mǎ ěr dài fū 马尔代夫Mǎ ěr dì fū 马尔地夫Mǎ ěr gǔ 马尔谷Mǎ ěr jiǎ 马尔贾Mǎ ěr kǎ Hé 马尔卡河Mǎ ěr kāng 马尔康Mǎ ěr kāng xiàn 马尔康县Mǎ ěr kāng zhèn 马尔康镇Mǎ ěr kě fū guò chéng 马尔可夫过程Mǎ ěr kù sī 马尔库斯Mǎ ěr mǎ lā Hǎi 马尔马拉海Mǎ ěr mò 马尔默Mǎ ěr sī 马尔斯Mǎ ěr tā 马尔他Mǎ ěr tā 马耳他Mǎ ěr tā rén 马尔他人Mǎ ěr tā yǔ 马尔他语Mǎ ěr wéi nà sī Qún dǎo 马尔维纳斯群岛Mǎ ěr zhā hè 马尔扎赫Mǎ Fú jūn 马服君Mǎ Fú zǐ 马服子Mǎ gá ěr ní 马噶尔尼Mǎ gá ěr ní shǐ tuán 马噶尔尼使团Mǎ gé dé bǎo 马格德堡Mǎ gōng 马公Mǎ gōng Méi sù 马工枚速Mǎ gōng shì 马公市Mǎ guān 马关Mǎ guān Tiáo yuē 马关条约Mǎ guān xiàn 马关县Mǎ guó 马国Mǎ hā dí 马哈迪Mǎ hā lā shī tè lā bāng 马哈拉施特拉邦Mǎ Háng 马航Mǎ hè 马赫Mǎ hè shù 马赫数Mǎ jiā jūn 马家军Mǎ jiá ěr ní 马戛尔尼Mǎ jiá ěr ní shǐ tuán 马戛尔尼使团Mǎ Jùn rén 马俊仁Mǎ kě · Àò lēi liú 马可奥勒留Mǎ kě Bō luó 马可波罗Mǎ kě Fú yīn 马可福音Mǎ kě ní 马可尼Mǎ kè 马克Mǎ kè · Tǔ wēn 马克吐温Mǎ kè hóng 马克宏Mǎ kè qìn 马克沁Mǎ kè qìn jī qiāng 马克沁机枪Mǎ kè sī 马克思Mǎ kè sī · Liè níng zhǔ yì 马克思列宁主义Mǎ kè sī · Pǔ lǎng kè 马克斯普朗克Mǎ kè sī wēi ěr 马克斯威尔Mǎ kè sī zhǔ yì 马克思主义Mǎ kè xī mǐ lián 马克西米连Mǎ kù sè 马库色Mǎ lā 马拉Mǎ lā bó 马拉博Mǎ lā dì 马拉地Mǎ lā dì yǔ 马拉地语Mǎ lā duō nà 马拉多纳Mǎ lā jiā 马拉加Mǎ lā kā shí 马拉喀什Mǎ lā kāi bō 马拉开波Mǎ lā wēi 马拉威Mǎ lā wéi 马拉维Mǎ lái 马来Mǎ lái Bàn dǎo 马来半岛Mǎ lái héng 马来鸻Mǎ lái rén 马来人Mǎ lái wén 马来文Mǎ lái xī yà 马来西亚Mǎ lái xī yà rén 马来西亚人Mǎ lái xī yà yǔ 马来西亚语Mǎ lái yà 马来亚Mǎ lái yǔ 马来语Mǎ lán 马兰Mǎ lán jī dì 马兰基地Mǎ lè 马勒Mǎ lèi 马累Mǎ lǐ 马里Mǎ lǐ ào 马里奥Mǎ lǐ bó ěr 马里博尔Mǎ lǐ lán 马里兰Mǎ lǐ lán zhōu 马里兰州Mǎ lǐ yà nà Hǎi gōu 马里亚纳海沟Mǎ lǐ yà nà Qún dǎo 马里亚纳群岛Mǎ lì 马利Mǎ lì jī 马利基Mǎ lì yà 马利亚Mǎ lì yà nà hǎi gōu 马利亚纳海沟Mǎ lì yà nà Qún dǎo 马利亚纳群岛Mǎ Lián liáng 马连良Mǎ Liáng 马良Mǎ Liè 马列Mǎ Liè zhǔ yì 马列主义Mǎ liù jiǎ 马六甲Mǎ liù jiǎ Hǎi xiá 马六甲海峡Mǎ lóng 马龙Mǎ lóng xiàn 马龙县Mǎ lüè kǎ 马略卡Mǎ luò 马洛Mǎ Miàn 马面Mǎ mù chǔ 马穆楚Mǎ ná guā 马拿瓜Mǎ nà guā 马那瓜Mǎ nà mǎ 马纳马Mǎ Nán cūn 马南邨Mǎ nǎo sī 马瑙斯Mǎ ní lā 马尼拉Mǎ ní lā Dà xué 马尼拉大学Mǎ ní tuō bā 马尼托巴Mǎ pǔ tuō 马普托Mǎ qí dùn 马其顿Mǎ qí dùn Gòng hé guó 马其顿共和国Mǎ qiū Bǐ qiū 马丘比丘Mǎ róng 马荣Mǎ sà zhū sài 马萨诸塞Mǎ sà zhū sài zhōu 马萨诸塞州Mǎ sài 马赛Mǎ sài lú 马塞卢Mǎ sài qǔ 马赛曲Mǎ sài zú 马赛族Mǎ sān jiā 马三家Mǎ Sān lì 马三立Mǎ shā 马莎Mǎ shān 马山Mǎ shān xiàn 马山县Mǎ shào ěr Qún dǎo 马绍尔群岛Mǎ shì guǎn 马氏管Mǎ sī chuí kè 马斯垂克Mǎ sī Hé 马斯河Mǎ sī kā tè 马斯喀特Mǎ sī luò 马斯洛Mǎ sī nèi 马斯内Mǎ sī tè lǐ hè tè 马斯特里赫特Mǎ sū dé 马苏德Mǎ tài 马太Mǎ tài Fú yīn 马太福音Mǎ tài gōu 马太沟Mǎ tài gōu zhèn 马太沟镇Mǎ tí ní kè 马提尼克Mǎ tí xīng yún 马蹄星云Mǎ tiān ní 马天尼Mǎ tóu xīng yún 马头星云Mǎ tuō gé Luó suǒ 马托格罗索Mǎ Wáng duī 马王堆Mǎ wěi 马尾Mǎ wěi gǎng 马尾港Mǎ wěi jūn gǎng 马尾军港Mǎ wěi qū 马尾区Mǎ wěi shuǐ 马尾水Mǎ wěi shuǐ shī xué táng 马尾水师学堂Mǎ xiē ěr 马歇尔Mǎ yǎ 马雅Mǎ yǎ kě fū sī jī 马雅可夫斯基Mǎ yāo kǎ 马约卡Mǎ Yīng jiǔ 马英九Mǎ Yǒu yǒu 马友友Mǎ yuē tè 马约特Mǎ zhā ěr 马扎尔Mǎ zhā ěr yǔ 马扎尔语Mǎ Zhì yuǎn 马致远Mǎ Zhōng xī 马中锡Mǎ zhū luó 马朱罗Mǎ zì dá 马自达Mǎ zǔ 马祖Mǎ zǔ Liè dǎo 马祖列岛Shèng Mǎ lì nuò 圣马利诺Shèng Mǎ luò 圣马洛Xīn Mǎ 新马Yī lóng Mǎ sī kè 伊隆马斯克

giản thể

Từ điển phổ thông

con ngựa

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 馬.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 馬

Từ điển Trần Văn Chánh

Ngựa: 母馬 Ngựa cái; 種馬 Ngựa đực, ngựa giống. 【馬騾】mã loa [măluó] Con la;
② To, lớn: 馬蜂 Ong vẽ, ong bắp cày;
③ (văn) Thẻ ghi số đếm;
④ [Mă] (Họ) Mã.

Từ điển Trung-Anh

(1) horse
(2) CL:匹[pi3]
(3) horse or cavalry piece in Chinese chess
(4) knight in Western chess

Từ ghép 518

ā lā bā mǎ 阿拉巴马Ā lā bā mǎ zhōu 阿拉巴马州Ā mǎ xùn 阿马逊Ā sī mǎ lā 阿斯马拉Àì mǎ shì 爱马仕ān mǎ 鞍马ān mǎ láo dùn 鞍马劳顿ān qián mǎ hòu 鞍前马后Àò bā mǎ 奥巴马ào kè lā hé mǎ 奥克拉荷马Àò kè lā hé mǎ Zhōu 奥克拉荷马州Àò mǎ ěr 奥马尔Àò mǎ hā 奥马哈Bā hā mǎ 巴哈马Bā lā mǎ lì bō 巴拉马利波Bā mǎ gān lào 巴马干酪Bā mǎ kē 巴马科Bā mǎ xiàn 巴马县Bā mǎ Yáo zú Zì zhì xiàn 巴马瑶族自治县bā ná mǎ 巴拿马Bā ná mǎ Chéng 巴拿马城Bā ná mǎ Yùn hé 巴拿马运河bǎ mǎ zǐ 把马子bái mǎ gǔ 白马股bái mǎ jī 白马鸡Bái mǎ Sì 白马寺bái mǎ wáng zǐ 白马王子Bái mǎ xuě shān 白马雪山bǎi yóu mǎ lù 柏油马路bān mǎ 斑马bān mǎ xiàn 斑马线bān mǎ yú 斑马鱼bàn rén mǎ 半人马Bàn rén mǎ zuò 半人马座Bǎo mǎ 宝马bǎo mǎ xiāng chē 宝马香车běi sǒu shī mǎ 北叟失马bēn mǎ 奔马Biāo mǎ 彪马Bīn mǎ nà 彬马那bīng huāng mǎ luàn 兵荒马乱bīng mǎ 兵马bīng mǎ wèi dòng , liáng cǎo xiān xíng 兵马未动,粮草先行bīng mǎ yǒng 兵马俑bīng qiáng mǎ zhuàng 兵强马壮Bō duō mǎ kè Hé 波多马克河Bō tuō mǎ kè Hé 波托马克河bù jìn mǎ dá 步进马达cǎo ní mǎ 草泥马cè mǎ 策马Chá mǎ gǔ dào 茶马古道Chá mǎ hù shì 茶马互市chāo mǎ 超马chē mǎ 车马chē shuǐ mǎ lóng 车水马龙chōu shuǐ mǎ tǒng 抽水马桶chóu mǎ 筹马chū mǎ 出马chuān mǎ lù 穿马路chuī niú pāi mǎ 吹牛拍马Dá ěr mǎ tí yà 达尔马提亚dǎ mǎ hu yǎn 打马虎眼dǎ mǎ sài kè 打马赛克dà lín dá mǎ hǎ yú 大鳞大马哈鱼Dà mǎ 大马dà mǎ hǎ yú 大马哈鱼Dà mǎ shì gé 大马士革Dà mǎ shì gé lǐ 大马士革李Dà Zhòng mǎ 大仲马dān qiāng pǐ mǎ 单枪匹马dān rén pǐ mǎ 单人匹马dāng niú zuò mǎ 当牛作马dāo mǎ dàn 刀马旦Dé guó mǎ kè 德国马克dōng fāng mǎ nǎo yán bìng dú 东方马脑炎病毒dōng Luó mǎ Dì guó 东罗马帝国dòu jī zǒu mǎ 斗鸡走马Dù mǎ 杜马Duì mǎ 对马Duì mǎ Dǎo 对马岛Duì mǎ Hǎi xiá 对马海峡dùn mǎ bù 蹲马步Duō duō mǎ 多多马É kè lā hé mǎ 俄克拉何马É kè lā hé mǎ chéng 俄克拉何马城É kè lā hé mǎ zhōu 俄克拉何马州ér mǎ 儿马fǎ mǎ 法马Fǎ mǎ gǔ sī tǎ 法马古斯塔fàng mǎ guò lái 放马过来fàng mǎ hòu pào 放马后炮fàng yī mǎ 放一马fēi lǘ fēi mǎ 非驴非马fēi mǎ 飞马Fēi mǎ zuò 飞马座fēi yīng zǒu mǎ 飞鹰走马féi mǎ qīng qiú 肥马轻裘Fèi ěr mǎ 费尔马Fèi ěr mǎ dà dìng lǐ 费尔马大定理Fèi mǎ 费马fēng mǎ niú bù xiāng jí 风马牛不相及fēng mǎ qí 风马旗fú mǎ lín 福马林fù mǎ 驸马gā mǎ 伽马gā mǎ shè xiàn 伽马射线Gěng mǎ Dǎi zú Wǎ zú Zì zhì xiàn 耿马傣族佤族自治县Gěng mǎ xiàn 耿马县gōng mǎ 公马gǔ Luó mǎ 古罗马Guā dá lā mǎ 瓜达拉马Guā dá lā mǎ shān 瓜达拉马山Guā dì mǎ lā 瓜地马拉guà mǎ 挂马Guó yǔ Luó mǎ zì 国语罗马字guò mǎ lù 过马路Hā bèi mǎ sī 哈贝马斯Hā mǎ ěr 哈马尔Hā mǎ sī 哈马斯hǎi mǎ 海马hǎi mǎ huí 海马回hǎi mǎ tǐ 海马体hài mǎ 害马hài qún zhī mǎ 害群之马hàn mǎ gōng láo 汗马功劳hàn xuè bǎo mǎ 汗血宝马hǎo mǎ bù chī huí tóu cǎo 好马不吃回头草hé mǎ 河马Hé mǎ 荷马Hé shǔ Shèng mǎ dīng 荷属圣马丁hè mǎ jī 褐马鸡hēi mǎ 黑马hóng mǎ jiǎ 红马甲Hóu mǎ 侯马Hóu mǎ shì 侯马市hóu nián mǎ yuè 猴年马月hū niú hū mǎ 呼牛呼马hū niú zuò mǎ 呼牛作马huí mǎ qiāng 回马枪jì mǎ 蓟马jiā mǎ fú shè 伽马辐射jiā zú mǎ lì 加足马力jiǎo mǎ 角马jīn gē tiě mǎ 金戈铁马Jīn mǎ jiǎng 金马奖jīng mǎ 惊马jù mǎ 拒马jūn zǐ yī yán , sì mǎ nán zhuī 君子一言,驷马难追jùn mǎ 骏马Kǎ lā mǎ zuǒ fū xiōng dì 卡拉马佐夫兄弟kāi zú mǎ lì 开足马力Kāng mǎ 康马Kāng mǎ xiàn 康马县kè mǎ 骒马Kè xī mǎ ní huā yuán 客西马尼花园Kè xī mǎ ní yuán 客西马尼园kuài mǎ jiā biān 快马加鞭Lā mǎ tè Gān 拉马特甘Lā sī pà ěr mǎ sī 拉斯帕尔马斯lán mǎ jī 蓝马鸡lǎo mǎ liàn zhàn 老马恋栈lǎo mǎ shí tú 老马识途lǎo mǎ sī fēng 老马嘶风lè mǎ 勒马Léi · Luó mǎ nuò 雷罗马诺Lì mǎ 利马lì mǎ 立马Lì mǎ suǒ ěr 利马索尔liáng mǎ 良马liū xū pāi mǎ 溜须拍马lóng mǎ jīng shén 龙马精神Lóng mǎ tán qū 龙马潭区lòu mǎ jiǎo 露马脚lǘ chún bù duì mǎ zuǐ 驴唇不对马嘴lǘ chún mǎ zī 驴唇马觜lǘ nián mǎ yuè 驴年马月lù chū mǎ jiǎo 露出马脚lù yáo zhī mǎ lì , rì jiǔ jiàn rén xīn 路遥知马力,日久见人心luàn chuān mǎ lù 乱穿马路Luó mǎ 罗马luó mǎ 骡马luó mǎ dà chē 骡马大车Luó mǎ Dì guó 罗马帝国Luó mǎ fǎ 罗马法Luó mǎ Gōng jiào 罗马公教luó mǎ huà 罗马化Luó mǎ jiào tíng 罗马教廷Luó mǎ lǐ ào 罗马里奥Luó mǎ ní yà 罗马尼亚Luó mǎ nuò 罗马诺Luó mǎ shū 罗马书Luó mǎ shù zì 罗马数字luó mǎ zì 罗马字Luó mǎ zì mǔ 罗马字母luò mǎ 落马luò mǎ 骆马Luò mǎ zhōu 落马洲mǎ ān 马鞍mǎ bāng 马帮mǎ bèi 马背mǎ biān 马鞭mǎ biǎo 马表mǎ biē 马鳖mǎ bīng lang 马槟榔mǎ bó jùn 马勃菌mǎ bù 马步mǎ bù tíng tí 马不停蹄mǎ cáo 马槽mǎ chē 马车mǎ chǐ tú zēng 马齿徒增mǎ chǐ xiàn 马齿苋mǎ cì 马刺mǎ dā zi 马褡子mǎ dá 马达mǎ dà hā 马大哈mǎ dāo 马刀mǎ dào chéng gōng 马到成功mǎ dēng 马灯mǎ dèng 马蹬mǎ dèng 马镫mǎ diàn 马店mǎ dīng ní 马丁尼mǎ dōu líng kē 马兜铃科mǎ dōu líng suān 马兜铃酸mǎ duì 马队mǎ ěr bǎo bìng dú 马尔堡病毒mǎ ěr dōng fēng 马耳东风Mǎ ěr mǎ lā Hǎi 马尔马拉海mǎ fáng 马房mǎ fēn 马芬mǎ fèn zhǐ 马粪纸mǎ fēng 马蜂mǎ fū 马夫mǎ gān 马竿mǎ gé guǒ shī 马革裹尸mǎ guà 马褂mǎ hǎi máo 马海毛mǎ hòu pào 马后炮mǎ hu 马糊mǎ hu 马虎mǎ huí chóng 马蛔虫mǎ jiǎ 马甲mǎ jiāo yú 马鲛鱼mǎ jiǎo 马脚mǎ jīng 马经mǎ jiù 马厩mǎ jū 马驹mǎ jū zi 马驹子mǎ jù 马具mǎ juàn 马圈mǎ kǎ lóng 马卡龙mǎ kē 马科mǎ kè bēi 马克杯mǎ kè bǐ 马克笔mǎ kǒu tiě 马口铁mǎ lā gāo 马拉糕mǎ lā sōng 马拉松mǎ lā sōng sài 马拉松赛mǎ lán huā 马兰花mǎ lì 马力mǎ lì jīn 马利筋mǎ líng shǔ 马铃薯mǎ líng shǔ ní 马铃薯泥mǎ liú 马骝mǎ lù 马路mǎ lù 马鹿mǎ lù kǒu 马路口mǎ lù yá zi 马路牙子mǎ lù yánr 马路沿儿mǎ lù yì xíng 马鹿易形mǎ luó 马骡mǎ má 马麻mǎ ma hū hū 马马虎虎Mǎ nà mǎ 马纳马mǎ nǎi jiǔ 马奶酒mǎ nián 马年mǎ pā 马趴mǎ pǐ 马匹mǎ pì 马屁mǎ pì jīng 马屁精mǎ qián zú 马前卒mǎ qiāng 马枪mǎ qiú 马球mǎ qún 马群mǎ sài kè 马赛克mǎ shā jī 马杀鸡mǎ shàng 马上mǎ shàng bǐ wǔ 马上比武mǎ sháo 马勺mǎ shī qián tí 马失前蹄mǎ shì zhēn zhū bèi 马氏珍珠贝mǎ shǒu shì zhān 马首是瞻mǎ shù 马术mǎ sū lǐ lā 马苏里拉mǎ tí 马蹄mǎ tí lián 马蹄莲mǎ tí tiě 马蹄铁mǎ tí xiè 马蹄蟹mǎ tí xíng 马蹄形mǎ tǒng 马桶mǎ tǒng bá 马桶拔mǎ tóu 马头mǎ tóu qín 马头琴mǎ wěi 马尾mǎ wěi biàn 马尾辫mǎ wěi chuān dòu fu , tí bu qǐ lai 马尾穿豆腐,提不起来mǎ wěi sōng 马尾松mǎ wú yè cǎo bù féi , rén wú wài kuài bù fù 马无夜草不肥,人无外快不富mǎ xì 马戏mǎ xì tuán 马戏团mǎ xián 马蚿mǎ xián 马衔mǎ xióng 马熊mǎ yīng dān 马缨丹mǎ yīng huā 马缨花mǎ zǎi 马仔mǎ zéi 马贼mǎ zhàn 马占mǎ zhì 马蛭mǎ zǐ 马子mǎ zi 马子Méng gē mǎ lì 蒙哥马利mí lí mǎ hu 迷离马虎Mò tǎ mǎ Wān 莫塔马湾mǔ mǎ 母马mù mǎ 木马mù mǎ bìng dú 木马病毒mù mǎ jì 木马计mù mǎ rén 牧马人niú mǎ 牛马niú nián mǎ yuè 牛年马月niú sōu mǎ bó 牛溲马勃niú tóu bù duì mǎ zuǐ 牛头不对马嘴nú mǎ liàn zhàn 驽马恋栈nú mǎ liàn zhàn dòu 驽马恋栈豆Ōū bā mǎ 欧巴马Pà lā mǎ lǐ bó 帕拉马里博Pà mǎ sēn 帕马森pāi mǎ 拍马pāi mǎ pì 拍马屁pāi mǎ zhě 拍马者pǎo mǎ 跑马Pǎo mǎ dì 跑马地pǎo mǎ quān dì 跑马圈地Pǎo mǎ Shān 跑马山pǎo mǎ tīng 跑马厅pǐ mǎ lì 匹马力Pǔ shì yě mǎ 普氏野马qí mǎ 骑马qí mǎ zhě 骑马者Qǐ lì mǎ zhā luó shān 乞力马扎罗山qiān jūn wàn mǎ 千军万马qiān lǐ mǎ 千里马qiān lǐ mǎ cháng yǒu , ér Bó Lè bù cháng yǒu 千里马常有,而伯乐不常有qiān mǎ dào hé yì , qiǎng mǎ yǐn shuǐ nán 牵马到河易,强马饮水难qián mǎ xián méi 钳马衔枚Qīng mǎ dà qiáo 青马大桥qīng méi zhú mǎ 青梅竹马qīng qiú féi mǎ 轻裘肥马Qún mǎ xiàn 群马县rén gāo mǎ dà 人高马大rén hǎn mǎ sī 人喊马嘶rén kùn mǎ fá 人困马乏rén mǎ 人马rén mǎ bì 人马臂Rén mǎ zuò 人马座Rén tóu mǎ 人头马rén yǎng mǎ fān 人仰马翻rén yǒu shī shǒu , mǎ yǒu shī tí 人有失手,马有失蹄róng mǎ 戎马róng mǎ shēng yá 戎马生涯Sǎ mǎ ěr gàn 撒马尔干Sǎ mǎ ěr hǎn 撒马尔罕Sà mǎ lán qí 萨马兰奇sà qí mǎ 萨其马sài mǎ 赛马sài mǎ chǎng 赛马场Sài mǎ huì 赛马会sài wēng shī mǎ 塞翁失马sài wēng shī mǎ ān zhī fēi fú 塞翁失马安知非福sài wēng shī mǎ yān zhī fēi fú 塞翁失马焉知非福sān jià mǎ chē 三驾马车sān mǎ tóng cáo 三马同槽shā mǎ tè 杀马特shàng mǎ 上马shě de yī shēn guǎ , gǎn bǎ huáng dì lā xià mǎ 舍得一身剐,敢把皇帝拉下马shēn gāo mǎ dà 身高马大shén mǎ 神马Shén shèng Luó mǎ Dì guó 神圣罗马帝国Shèng mǎ lì nuò 圣马力诺shí tú lǎo mǎ 识途老马Shū mǎ hè 舒马赫shuǐ mǎ 水马Sī mǎ 司马Sī mǎ Chéng zhēn 司马承帧Sī mǎ Fǎ 司马法Sī mǎ Guāng 司马光Sī mǎ Liáo tài láng 司马辽太郎Sī mǎ Qiān 司马迁Sī mǎ Ráng jū 司马穰苴Sī mǎ Tán 司马谈Sī mǎ Yán 司马炎Sī mǎ Yì 司马懿Sī mǎ Zhāo 司马昭Sī mǎ Zhāo zhī xīn lù rén jiē zhī 司马昭之心路人皆知sǐ mǎ dàng huó mǎ yī 死马当活马医sì lún mǎ chē 四轮马车Suǒ mǎ lǐ 索马里Suǒ mǎ lǐ yà 索马里亚Suǒ mǎ lì 索马利Suǒ mǎ lì yà 索马利亚Tǎ kè lā mǎ gān 塔克拉马干Tái běi Jīn mǎ Yǐng zhǎn 台北金马影展tàn mǎ 探马tào mǎ 套马tào mǎ gǎn 套马杆Tè luò yī Mù mǎ 特洛伊木马tī mǎ cì 踢马刺tiān mǎ xíng kōng 天马行空Tián Jì sài mǎ 田忌赛马tiáo tiáo dà lù tōng Luó mǎ 条条大路通罗马tiào mǎ 跳马tiě mǎ 铁马tǒng mǎ fēng wō 捅马蜂窝tǔ niú mù mǎ 土牛木马tuō jiāng zhī mǎ 脱缰之马Tuō mǎ sī 托马斯Tuō mǎ sī · Ā kuí nà 托马斯阿奎纳Tuō mǎ sī · Hā dài 托马斯哈代Tuō mǎ sī · Sì tè ēn sī · Àì lüè tè 托马斯斯特恩斯艾略特tuó mǎ 驮马wàn mǎ bēn téng 万马奔腾wàn mǎ qí yīn 万马齐喑Wēi dì mǎ lā 危地马拉Wēi dì mǎ lā rén 危地马拉人Wěi nèi ruì lā mǎ nǎo yán bìng dú 委内瑞拉马脑炎病毒Wō mǎ yà Wáng cháo 倭马亚王朝Wū mǎ hé 乌马河Wū mǎ hé qū 乌马河区wǔ mǎ 午马xī fāng mǎ nǎo yán bìng dú 西方马脑炎病毒xī gé mǎ 西格马Xī xià bāng mǎ fēng 希夏邦马峰Xǐ mǎ lā yǎ 喜马拉雅Xǐ mǎ lā yǎ shān 喜马拉雅山Xǐ mǎ lā yǎ shān mài 喜马拉雅山脉Xià luò tè Ā mǎ lì yà 夏洛特阿马利亚xià mǎ 下马xià mǎ wēi 下马威xiǎn mǎ 洗马xiāng chē bǎo mǎ 香车宝马xiǎo mǎ 小马Xiǎo mǎ zuò 小马座xīn yuán yì mǎ 心猿意马xióng mǎ 雄马xuán yá lè mǎ 悬崖勒马xuán zhuǎn mù mǎ 旋转木马xùn mǎ 驯马xùn mǎ chǎng 驯马场xùn mǎ rén 驯马人Yǎ mǎ hā 雅马哈yà lā bā mǎ 亚拉巴马Yà lā bā mǎ zhōu 亚拉巴马州yà mǎ lù 压马路yà mǎ lù 轧马路Yà mǎ sūn 亚马孙Yà mǎ sūn Hé 亚马孙河Yà mǎ xùn 亚马逊Yà mǎ xùn Hé 亚马逊河yī mǎ dāng xiān 一马当先yī mǎ mǔ 伊马姆yī mǎ píng chuān 一马平川Yī sī lán mǎ bā dé 伊斯兰马巴德yī yán jì chū , sì mǎ nán zhuī 一言既出,驷马难追yǐ mǎ nèi lì 以马内利Yì mǎ 义马yì mǎ 驿马Yì mǎ shì 义马市Yì sī mǎ yí 易司马仪yòu mǎ 幼马yuán bān rén mǎ 原班人马yuè mǎ 跃马yùn huò mǎ chē 运货马车Zā mǎ lá dīng 扎马剌丁Zā mǎ lǔ dīng 扎马鲁丁Zàng mǎ jī 藏马鸡zào mǎ 灶马Zhá mǎ lá dīng 札马剌丁Zhá mǎ lǔ dīng 札马鲁丁zhàn mǎ 战马zhāo bīng mǎi mǎ 招兵买马zhēng mǎ 征马zhǐ lù wéi mǎ 指鹿为马zhǐ lù zuò mǎ 指鹿作马zhǐ mǎ 纸马zhǐ rén zhǐ mǎ 纸人纸马zhǒng mǎ 种马zhòng jiàn luò mǎ 中箭落马zhū sī mǎ jì 蛛丝马迹zhú mǎ 竹马zhú mǎ zhī jiāo 竹马之交zhú mǎ zhī yǒu 竹马之友Zhù mǎ diàn 驻马店Zhù mǎ diàn dì qū 驻马店地区Zhù mǎ diàn shì 驻马店市zhuì mǎ 坠马zì mǎ 牸马zǒu mǎ 走马zǒu mǎ dào rèn 走马到任zǒu mǎ dēng 走马灯zǒu mǎ fù rèn 走马赴任zǒu mǎ guān huā 走马观花zǒu mǎ kàn huā 走马看花zǒu mǎ shàng rèn 走马上任zǒu mǎ zhāng tái 走马章台Zǔ mǎ 祖马zuò mǎ 作马zuò niú zuò mǎ 做牛做马