Có 1 kết quả:

Mǎ dīng · Lù dé · Jīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Martin Luther King, Jr. (1929-1968), American clergyman and civil rights activist