Có 1 kết quả:

mǎ shàng

1/1

mǎ shàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at once
(2) right away
(3) immediately
(4) on horseback (i.e. by military force)