Có 1 kết quả:

Mǎ ěr kǎ Hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Malka River, Russia, a.k.a. Balyksu River