Có 1 kết quả:

mǎ pì

1/1

mǎ pì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) horse hindquarters
(2) flattery
(3) boot-licking