Có 1 kết quả:

mǎ pì jīng

1/1

mǎ pì jīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) toady
(2) boot-licker