Có 1 kết quả:

Mǎ gōng Méi sù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Sima Xiangru is meticulous and Mei Gao is fast (idiom)
(2) to each his good points