Có 1 kết quả:

mǎ bāng

1/1

mǎ bāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

caravan of horses carrying goods