Có 1 kết quả:

Mǎ jiá ěr ní shǐ tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Macartney mission to Qing China in 1793