Có 1 kết quả:

Mǎ lái Bàn dǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Malay Peninsula (possibly including Indonesia until 1945)