Có 1 kết quả:

mǎ kē

1/1

mǎ kē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Equidae
(2) horse family