Có 1 kết quả:

mǎ hu

1/1

mǎ hu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 馬虎|马虎[ma3 hu5]