Có 1 kết quả:

mǎ fēn ㄇㄚˇ ㄈㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) muffin (loanword)
(2) also written 瑪芬|玛芬[ma3 fen1]