Có 1 kết quả:

mǎ fēn

1/1

mǎ fēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) muffin (loanword)
(2) also written 瑪芬|玛芬[ma3 fen1]