Có 1 kết quả:

mǎ zhì

1/1

mǎ zhì

giản thể

Từ điển phổ thông

con đỉa lớn