Có 1 kết quả:

mǎ zhì ㄇㄚˇ ㄓˋ

1/1

Từ điển phổ thông

con đỉa lớn