Có 1 kết quả:

mǎ zéi ㄇㄚˇ ㄗㄟˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) horse thief
(2) (old) group of horse-mounted bandits