Có 1 kết quả:

mǎ chē

1/1

mǎ chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cart
(2) chariot
(3) carriage
(4) buggy