Có 1 kết quả:

xùn mǎ

1/1

xùn mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to break in a horse
(2) a trained saddle horse