Có 1 kết quả:

chí wù

1/1

chí wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to move swiftly
(2) to speed
(3) to run after (empty fame, power, money etc)