Có 1 kết quả:

qū zhú lìng

1/1

qū zhú lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) banishment order
(2) expulsion warrant