Có 1 kết quả:

fù mǎ

1/1

fù mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

emperor's son-in-law