Có 1 kết quả:

jū zi

1/1

jū zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) young horse, ass or mule
(2) foal
(3) colt
(4) filly