Có 1 kết quả:

zhù jūn

1/1

zhù jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to station or garrison troops
(2) garrison