Có 1 kết quả:

zhù gǎng

1/1

zhù gǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(abbr.) stationed in Hong Kong