Có 1 kết quả:

zhù xiāng gǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

stationed in Hong Kong