Có 1 kết quả:

jià hè xī qù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to fly on a crane to the Western Paradise
(2) fig. to pass away (idiom)