Có 1 kết quả:

mà ma liē liē

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to swear while talking
(2) to be foul-mouthed