Có 1 kết quả:

jiāo rén

1/1

jiāo rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) worthy of pride
(2) impressive
(3) enviable
(4) to show contempt for others