Có 1 kết quả:

hài rán

1/1

hài rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) overwhelmed with shock, horror or amazement
(2) dumbstruck
(3) aghast