Có 1 kết quả:

jùn mǎ

1/1

jùn mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fine horse
(2) steed