Có 1 kết quả:

qí mǎ zhě

1/1

qí mǎ zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) horseman
(2) rider
(3) mounted soldier