Có 1 kết quả:

qí hè

1/1

qí hè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ride a crane (as a Daoist adept)
(2) to die