Có 1 kết quả:

piàn gòng ㄆㄧㄢˋ ㄍㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to cheat sb into confessing
(2) to induce a confession