Có 1 kết quả:

piàn gòng

1/1

piàn gòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cheat sb into confessing
(2) to induce a confession