Có 1 kết quả:

piàn sè

1/1

piàn sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to trick sb into having sex