Có 1 kết quả:

luó mǎ dà chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

mule and horse carts