Có 1 kết quả:

zhòu sǐ

1/1

zhòu sǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sudden death (play-off in sporting competition)