Có 1 kết quả:

zhòu sǐ shì ㄓㄡˋ ㄙˇ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sudden death style play-off (sporting competition)