Có 1 kết quả:

zhòu rán

1/1

zhòu rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) suddenly
(2) abruptly