Có 1 kết quả:

gǔ zi

1/1

gǔ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ribs
(2) frame