Có 1 kết quả:

gǔ zi lǐ

1/1

gǔ zi lǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beneath the surface
(2) fundamentally
(3) at the deepest level